• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • red style
 • green style
 • yellow style
 • orange style
 • grey style
Dr. Bácsfalvi András: Compliance hírek

 

complA MiFID II-t érintő hír az ESMA által kiadott nyilvános közlemény (public statement), a MiFID II. irányelv szerinti legjobb végrehajtásról szóló jelentésekkel kapcsolatos pontosításokról, melyet a koronavírus-járvány miatti rendkívüli piaci körülmények indokoltak.

 

-          A MiFID II., illetve a kapcsolódó Level 2 jogszabályokban (RTS 27 és RTA 28) megfogalmazottak alapján a befektetési vállalkozásoknak minden év április 30-ig kell közzétenniük az előző évben általuk igénybe vett 5 legnagyobb forgalmú végrehajtási helyszínre vonatkozó jelentésüket az RTS által meghatározott formában és adattartalommal. Az ESMA a járványügyi helyzetre tekintettel azt ajánlja a nemzeti illetékes hatóságoknak (tagállami felügyeleti hatóságok), hogy vegyék figyelembe a járványnak a befektetési vállalkozások működésére gyakorolt negatív hatását a jelentések határidőre történő elkészítésének és honlapon történő közzétételének ellenőrzése során, mérlegelve annak lehetőségét, hogy a befektetési szolgáltatást nyújtó vállalkozások a 2020. április 30-ig esedékes 28. számú szabályozástechnikai standard szerinti jelentéseket 2020. június 30-ig vagy az előtt tehetik közzé.

-          A rendkívüli körülményekre tekintettel az ESMA arra ösztönzi az illetékes nemzeti hatóságokat, hogy a fent említett időszakokra vonatkozó, a legjobb végrehajtásról szóló általános jelentések közzétételi határidejének vonatkozásában ne kezeljék kiemelt feladatként a végrehajtási helyszínekkel és befektetési szolgáltatást nyújtó vállalkozásokkal szembeni felügyeleti intézkedéseket. Az ESMA továbbá arra ösztönzi az illetékes hatóságokat, hogy a felügyeleti hatáskörök gyakorlása során kockázat alapú megközelítést alkalmazzanak az említett határidőkre vonatkozó 27. és 28. számú szabályozástechnikai standardok végrehajtásának betartatását illetően.

-          A legjobb végrehajtásra vonatkozó jelentéssel kapcsolatban már a tárgybeli ESMA public statement kiadását megelőzően készítettünk egy részletes tájékoztató levelet a Treasurynknek, melyben részletesen, a jogszabályi előírások megelölésével leírtuk a TÉBSZ jelentés elkészítésével kapcsolatos feladatait. A közlemény megjelenése után, annak szövegét elemezve arra jutottunk, hogy az nem tartalmazza explicit módon a jelentések elkészítésének határidejének automatikus meghosszabbítását, így – elébe menve annak, hogy a jelentés elkészítése indokolatlan késedelmet szenvedjen – mi továbbra is az eredeti határidőt kommunikáljuk a TÉBSZ felé. Az ESMA közlemény álláspontunk szerint ugyanis csak a vírus okozta rendkívüli helyzetre tekintettel engedi meg a jelentés késedelmes elkészítését, a befektetési vállalkozásoknak továbbra is minden ésszerű lépést meg kell tenniük a jelentés határidőre történő közzététele érdekében.

Az EMIR-rel kapcsolatban megjelent dokumentum az ESMA által az Európai Bizottság számára készített, a harmadik országbeli központi szerződő felekkel (Third-Country Central Counterparties), kereskedési adattárakkal (Trade Repositories) és hitelminősítő intézetekkel (Credit Rating Agencies) szemben alkalmazható büntetésekkel kapcsolatos Technical Advice (szakmai tárgyú módosító javaslat). A Technical Advice keretében az ESMA kikéri az érintett piaci szereplők (jelen esetben a harmadik országbeli központi szerződő felek, kereskedési adattárak és hitelminősítők, illetve ezek szakmai szervezetei) véleményét a tervezett javaslattal, illetve annak neuralgikus pontjaival kapcsolatban, majd a beérkezett válaszokat megvizsgálva dönt azok javaslatba történő beépítéséről.

A konkrét Technical Advice keretében megvitatásra került javaslatok előtt ideírom néhány kulcsfogalom meghatározását:

 • „központi szerződő fél”: olyan jogi személy, amely helyettesíti az egy vagy több pénzügyi piacon kötött szerződésekben érintett ügyfeleket, így vevőként lép fel valamennyi eladóval szemben és eladóként valamennyi vevővel szemben;
 • „kereskedési adattár”: olyan jogi személy, amely központilag összegyűjti és kezeli a származtatott ügyletek adatait;
 • „hitelminősítő intézet”: az a jogi személy, amelynek tevékeny­sége magában foglalja a hitelminősítések szakmai alapon tör­ténő kiadását

A konkrét Technical Advice az alábbi pontokat érinti:

 • A konkrét jogsértést vizsgáló személy (investigation officer) általi meghallgatás szabályai: Itt kerülnek megadásra a vizsgálatot végző officer, illetve az eljárással érintett központi szerződő fél, kereskedési adattár, illetve hitelminősítő intézet jogai (megállapítások összegzése (statement of findings), megállapításokra történő válaszadás lehetősége és határideje, szóbeli meghallgatás lehetősége és szabályai);
 • Investigation officer által az eljárás során tett megállapításokkal kapcsolatban az ESMA részére benyújtandó dokumentummal kapcsolatos követelmények: az ESMA felé benyújtandó dokumentumok körébe tartozik a statement of findings  másolata, az eljárás alá vont által az abban szereplő megállapításokra tett írásbeli észrevételek másolata, illetve az esetleges szóbeli meghallgatáson készült jegyzőkönyvek.
 • Az ESMA lehetőségei a statement of findings-ban foglaltakkal kapcsolatban (eljárás lezárása megalapozottság hiányában, új statement of findings készítése amennyiben az eredetiben foglaltakkal az ESMA nem ért egyet, írásbeli kiegészítés lehetősége az eljárás alá vont által, szóbeli meghallgatás lehetősége)
 • Időszakos kényszerítő bírsággal kiszabására vonatkozó rendelkezések: ilyen esetben az ESMA-nak előzetesen meg kell küldenie az eljárás alá vont részére a statement of findings-ot, melyben meg kell jelölnie a bírságkiszabás indokát, mellyel kapcsolatban az érintett írásbeli észrevételeket tehet. Indokolt esetben szóbeli meghallgatás is elrendelhető, melyen az eljárás alá vont személy jogtanácsosa vagy egyéb szakértő személy segítségét is igénybe veheti.
 • Az eljárás alá vont személy hozzáférése az eljárással érintett dokumentumokhoz: a hozzáférési jog csak az eljárás tárgyát képező eljárással összefüggésben gyakorolható (visszaélésszerű joggyakorlás tilalma);
 • Ideiglenes határozat meghozatalának lehetősége: a pénzügyi rendszert fenyegető jelentős és közvetlen veszély elhárítása érdekében az ESMA adott esetben ideiglenes határozatot hozhat az eljárás lezárását megelőzően, ehhez az investigation officer által készített statement of findings-ban lévő megállapításokra támaszkodik. Az ideiglenes határozat esetében is lehetőség van írásbeli észrevételek megtételére, illetve adott esetben szóbeli meghallgatás is tartható. Abban az esetben, ha az ESMA az eljárás végén nem hoz az érintettet elmarasztaló határozatot (confirmatory decision), ügy az eljárás során hozott ideiglenes határozatok hatályukat vesztik;
 • A büntetések kiszabásával kapcsolatos elévülési idő: Az eljárásokkal kapcsolatosan öt év az elévülési idő, melynek határideje a jogsértés elkövetését követő napon indul. Ismétlődő jogsértés esetén a határidő a jogsértés megszűnésének napján indul. A bírságok behajtásával kapcsolatos elévülési idő nyolc év, a behajtott bírságok elkülönítve, kamatozó számlán kerülnek nyilvántartásra.

Források:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-1919_esma_statement_on_covid-19_and_best_execution_reports.pdf

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma43-370-103_final_report_on_ta_on_emir_2.2_ccp_fines.pdf

 

vilagkonf

globconn


KAPCSOLAT

Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete honlapja

BEMSZ titkárság - 1149 Budapest, Angol u. 34. - Telefon: 336-1505 - E-mail: titkarsag@iia.hu - Titkárságvezető: Miskolczi Judit

SzerkesztőségETK Szolgáltató zRt. 
Üzemeltetés:  MAZE Kft.

Facebook oldalhttps://www.facebook.com/BEMSZ

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

TAGSÁG

Tudjon meg többet a tagságról!